Sluitende meerjarenbegroting gemeente Tubbergen

Bewust nadenken over nieuw beleid, maar ruimte om te blijven investeren binnen MAT 2.0

SAMEN MET INWONERS. De gemeentelijke begroting is het huishoudboekje van ons allemaal. Daarom wordt binnen de gemeente Tubbergen ook de begroting samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties opgesteld. Op basis van de stand van zaken van de projecten en inspanningen binnen het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen is een conceptbegroting gemaakt, die op 15 oktober is besproken door inwoners en de gemeenteraad. De opmerkingen van die avond zijn verwerkt in het eindresultaat, dat dinsdag 29 oktober is vastgesteld door het college.

Regeren is vooruitzien. Dat was in de afgelopen jaren de rode draad binnen het financiële beleid van de gemeente Tubbergen. Met als resultaat dat Tubbergen ondanks de stijgende kosten op het gebied van zorg en ondersteuning toch een sluitende meerjarenbegroting kan presenteren. De vergoeding van het Rijk voor de kosten binnen het sociaal domein is ongeveer  1,3 miljoen euro lager dan de uitgaven die de gemeente Tubbergen doet voor de zorg en ondersteuning van jongeren en ouderen. Toch kan de gemeente haar meerjarenbegroting sluitend houden. “Dit komt doordat wij met het Interventieplan al in een heel vroeg stadium hebben geanticipeerd op de te verwachten tegenvallers binnen het sociaal domein”, meldt wethouder Hilde Berning – Everlo.

Voorzorgsmaatregelen
Al in de begroting 2019 en in de perspectiefnota 2020 zijn maatregelen genomen om de meerjarige tekorten binnen het sociaal domein op te vangen. Het uitvoeringsplan van het Sociaal Domein is daarvoor een belangrijke pijler, maar ook binnen de overige beleidsterreinen zijn de nodige maatregelen genomen. “Als college vinden we dat de oplossing voor de tekorten binnen het sociaal domein niet alleen gevonden kan worden binnen dat sociaal domein”, stelt financieel wethouder Ursula Bekhuis. “Er moet ook breder worden gekeken.  Dat betekent dat we kritisch kijken naar hoe wij binnen onze organisatie nog slimmer kunnen werken, kostendekkendheid van leges publiekszaken, uitstellen van wegenonderhoud, het aanpassen van het onderhoudsniveau in het groen en het afstoten van maatschappelijk vastgoed.”

Daarnaast is er ook drastisch gesneden in de potjes voor nieuw beleid. Dat betekent in de praktijk dat er de komende jaren slechts beperkt ruimte is voor nieuwe zaken die jaarlijks geld gaan kosten. Mocht dat wel nodig zijn, dan is daar alleen geld voor als andere zaken worden geschrapt of als gekozen wordt voor een verdere lastenverzwaring voor onze burgers. “Juist dat laatste wil het college zoveel mogelijk voorkomen”, benadrukt Bekhuis. “Het college is er daarom ook best trots op dat de stijging van de lokale in de thans voorliggende begroting beperkt is gebleven tot slechts een extra verhoging van 2% op de Onroerend Zaak Belasting. Omdat de tarieven voor riool en afval gelijk zijn gebleven is de totale stijging van de totale lokale lasten beperkt gebleven.”

Maatschappelijk Akkoord 2.0
Ondanks het feit dat het huishoudboekje van de gemeente als gevolg van de toenemende druk vanuit het sociaal domein onder druk staat wil het college het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen blijven uitvoeren en waar mogelijk intensiveren. “Op 15 oktober 2019 zijn inwoners en raadsleden met elkaar in gesprek gegaan over zowel de voortgang van het MAT  maar hebben ze ook kans gehad aandacht te vragen voor actuele ontwikkelingen”, vertelt burgemeester Haverkamp. “Door deze manier van samenwerken ook bij het opstellen van de begroting door te voeren is echt wel uniek.” Wethouder Erik Volmerink knikt instemmend. “Deze samenwerking heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat er een extra  bedrag beschikbaar komt voor de herinrichting sportcomplex S.V. Vasse”, zegt hij. “Hiervoor wordt een beroep gedaan op de reservepositie. Wij denken dat deze reservepositie daarvoor de ruimte biedt, omdat voldoende geld gereserveerd blijft voor mogelijke tegenvallers.”

Te vaak wil het college echter geen gebruik maken van deze reserves. “Door de jaarlijks toenemende druk op de begroting is Tubbergen de afgelopen jaren wel wat ingeteerd op haar reserves”, zegt financieel wethouder Bekhuis. “Dat betekent dat bij nieuw beleid heel bewust keuzes gemaakt moeten worden.”

Tijdens de raadsvergadering op 11 november wordt door de gemeenteraad een besluit genomen over de begroting.