Oldenzaal actualiseert parkeerbeleid

IN KOERSNOTA 2020-2025. Door ontwikkelingen de afgelopen jaren vond het college van B en W van Oldenzaal het nodig opnieuw te bekijken hoe het parkeren in de stad is georganiseerd. Hieruit blijkt dat er rondom parkeren meer mogelijk is op het gebied van aantrekkelijkheid, bereikbaarheid en leefbaarheid.

Het college heeft in de Koersnota Parkeren kaders vastgelegd voor het parkeerbeleid in de periode 2020-2025 en een aantal maatregelen om de regels rondom parkeren eenvoudiger te maken.

Uit de onderzoeken komen geen grote problemen naar voren die om een ingrijpende koerswijziging vragen. Het doel van parkeerbeleid is de verschillende belangen bij het parkeren in evenwicht te brengen. In de ‘Koersnota parkeren’ actualiseert de gemeente dit parkeerbeleid en wordt een zo goed mogelijke balans gezocht tussen de verschillende belangen van bezoekers, bewoners en werkenden in de binnenstad. Uiteraard staan in de koersnota ook ruimtelijke en financiële kaders. Juist in een historische binnenstad als Oldenzaal is de ruimte schaars en het college wil daarom zorgvuldig omgaan met deze ruimte.

Grootste uitdaging
De koersnota wordt binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraad. In de nota wordt ook richting gegeven aan het vervolgtraject met alle betrokken partners, waaronder binnenstadsondernemers en bewoners van de binnenstad. Een groot deel van de Koersnota Parkeren gaat over het parkeren in de binnenstad, omdat hier de grootste uitdaging ligt om de parkeervraag en het parkeeraanbod op een zo goed mogelijke manier in balans te brengen. Daarnaast bevat de nota kaders voor het parkeerbeleid en handvatten voor het uitwerken van de pilots die de gastvrijheid van de binnenstad bevorderen.

In het geactualiseerde plan is meer aandacht voor aantrekkelijkheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in de binnenstad. De veranderingen zijn niet groot, wel worden andere accenten gelegd. Bijvoorbeeld omdat het winkelklimaat in de binnenstad verandert. En uiteraard heeft duurzaamheid een hogere prioriteit gekregen.

Op de foto parkeerplaatsen bij Winkelcentrum In den Vijfhoek.