Miljoenen voor mobiliteitsprojecten

Gedeputeerde Staten stellen voor 2019 een bedrag van 21 miljoen euro beschikbaar voor gemeentelijke mobiliteitsprojecten in Overijssel op het gebied van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding. Deze projecten zorgen voor een betere kwaliteit van fietsverbindingen, doorstroming van het verkeer en het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers.

Het totale investeringsbedrag in de Overijsselse infrastructuur van provincie en gemeenten samen komt neer op circa 60 miljoen euro. De provincie en de gemeenten hebben in samenspraak de projecten uitgezocht.

Infrastructuur
In totaal zijn 48 projecten geselecteerd die kunnen starten in 2019 en passen bij de gezamenlijke plannen van provincie en gemeenten om het verkeer- en vervoernetwerk in Overijssel te verbeteren. De maatregelen richten zich onder meer op het veiliger inrichten van wegen, fietspaden en kruispunten op locaties waar relatief veel ongevallen gebeuren. Daarnaast wordt een groot deel van de provinciale bijdrage aan fietsprojecten besteed. Deze zijn zowel gericht op de fietsveiligheid als op fietsstimulering. Voor de fiets valt te denken aan het verbeteren van de snelfietsroute Zwolle-Dalfsen, de aanpak van delen van de fietssnelweg F35 in Twente (foto), verbetering van schoolfietsroutes en het veiliger maken van diverse (fiets)oversteekplaatsen.

Verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding
Naast de infrastructurele projecten subsidieert de provincie Overijssel ook gedragsmaatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Bijvoorbeeld voor kwetsbare en onervaren verkeersdeelnemers. Deze projecten worden regionaal of lokaal uitgevoerd in samenwerking met gemeenten, scholen, politie en organisaties als VVN, ANWB en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid in Oost-Nederland. Hierbij gaat het onder andere om verkeerseducatie in het basis- en voortgezet onderwijs, cursussen voor jonge automobilisten en ouderen op de e-bike en acties in aansluiting op de landelijke campagnes zoals Afleiding in het verkeer (MONO), Rijden onder invloed (BOB) en Fietsverlichting.