Maatregelen grondverzet tegen vervuilende PFAS

VAN GEMEENTEN EN WATERSCHAP. De Twentse gemeenten en het Waterschap Vechtstromen hebben gezamenlijk tijdelijke maatregelen opgesteld om het grondverzet in Twente weer op gang te brengen.

Het college van B&W van Enschede heeft, net als onder andere Hof van Twente, tijdelijke maatregelen vastgesteld rondom het gebruik van PFAS-houdende grond. Andere Twentse gemeenten zullen naar verwachting op korte termijn volgen.

Alle grond of baggerspecie moet voordat die wordt verplaatst en hergebruikt vanaf
1 oktober 2019 eerst door gespecialiseerde bedrijven volgens extra strenge normen worden gekeurd op PFAS. Die afkorting staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen en die kunnen leiden tot bodemverontreiniging.

Twents stappenplan
De tijdelijke maatregelen volgen op eisen vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De maatregelen hebben landelijke gevolgen voor het grondverzet: verplaatsing van grond voor de aanleg van een weg of het bouwen van een bouwwerk. De Twentse gemeenten, het waterschap, de provincie Overijssel en de Omgevingsdienst Twente (ODT) hebben hiervoor een stappenplan gemaakt.

De bestaande Twentse bodemkwaliteitskaart wordt aangevuld met de normen voor PFAS.  Deze kaart zal regionaal worden opgesteld door de gemeenten en het waterschap samen. De regio Twente verwacht medio 2020 deze aanvullende kaart voor PFAS te hebben vastgesteld. Tot dan hebben de Twentse gemeenten en het Waterschap Vechtstromen een tijdelijk beleid gemaakt waarmee grondverzet weer mogelijk is.

Hogere norm maakt werk mogelijk
Dit tijdelijk beleid geeft mogelijkheden om af te wijken van de landelijke normen voor grondverzet. Door een hogere norm kan meer grond worden toegepast. Deze hogere norm is tot stand gekomen door te onderzoeken wat de kwaliteit is van de grond die de afgelopen tijd is vrijgekomen en wat de kwaliteit was van de ontvangende bodem. Aan de hand van deze kwaliteit hebben de Twentse gemeenten een nieuwe norm berekend, die afwijkt van de landelijke norm.

Dit nieuwe beleid is ook door de GGD getoetst. Deze geeft aan dat het toepassen van deze voorlopige normen, gezien vanuit de risico’s voor de volksgezondheid geen enkel bezwaar opleveren.

Afhankelijk van de landelijke normering en eventuele ontwikkelingen wordt het tijdelijke beleid aangepast of bijgesteld. Meer informatie is te vinden op https://www.expertisecentrumpfas.nl/  en https://www.rivm.nl/pfas.