Forse subsidie Stadsbeek Enschede

1,36 MILJOEN. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft 4,8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor pilotprojecten voor klimaatadaptatie. Hiervan ontvangt Enschede 1,36 miljoen voor de uitvoering van het project Stadsbeek.

De subsidie maak het mogelijk om de Stadsbeek versneld door te trekken richting de Elferinksweg. Met het geld wil de gemeente ook bewoners in de omgeving van de Stadsbeek stimuleren om zelf maatregelen te nemen om de gevolgen van klimaatverandering te beheersen. De maatregelen in Enschede West zijn nodig om de wateroverlast bij hevige regenbuien op te vangen.

Wethouder Jurgen van Houdt: “Het is fantastisch dat Enschede zo’n forse subsidie van het Rijk hiervoor ontvangt. Het betekent na haar werkbezoek aan de Oldenzaalsestraat opnieuw een erkenning van de minister dat we als Enschede een koploper zijn in het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering. Naast de aanleg van de Stadsbeek hebben we meerdere maatregelen genomen om wateroverlast door hevige regenval te voorkomen. Zo is bijvoorbeeld ook de Roombeek opnieuw aangelegd en wordt aan de Oldenzaalsestraat gewerkt aan de aanleg van een enorme ondergrondse waterberging en een fraaie groenstrook met wadi’s. En we gaan door.”
 
Ook voor Stefan Kuks, watergraaf van waterschap Vechtstromen, loopt Enschede voorop als het gaat om het beheersen van de waterhuishouding. Dat leverde de gemeente al eerder een bijdrage van het waterschap op van 1 miljoen euro voor de Stadsbeek.

Kwetsbaar voor wateroverlast en droogte
De ligging van Enschede op een stuwwal zorgt in belangrijke mate voor de kwetsbaarheid voor wateroverlast. Bovendien is Enschede ook kwetsbaar voor droogte. De gemeente is zich hier al lange tijd van bewust. Daarom is in 2014 al gestart met het uitvoeren van een stresstest voor wateroverlast en is er een risicodialoog gevoerd met de gemeenteraad. Dit gaf aanleiding om de wateroverlast in onder meer de wijken Pathmos en Stadsveld met prioriteit aan te pakken door hier de Stadsbeek aan te leggen. Deze wijken liggen in het lager gelegen deel van de stad.

Het project Stadsbeek brengt de oude bekenstructuur terug in Enschede. De beek beperkt niet alleen wateroverlast, maar vermindert ook de droogte en hittestress. Door een intensief communicatietraject met bewoners is veel draagvlak voor dit project ontstaan.

Versnelde doortrekking Stadsbeek in Elferinksweg
Met de subsidie van het Rijk wordt dit jaar de Stadsbeek versneld in Pathmos en Stadsveld aangelegd. Dit is het stuk beek in de Elferinksweg dat de afvoercapaciteit en waterberging verder vergroot. Daarnaast maakt een systeem van drainage en infiltratie de wijk niet alleen klimaatbestendiger voor wateroverlast, maar kan ook de hoeveelheid grondwater aangevuld worden in droge perioden. Het planten van extra groen en bomen in de wijk zorgt voor minder hittestress en vergroot tevens de biodiversiteit.

Hiermee zet de gemeente maximaal in op de maatregelen in de openbare ruimte. Omdat zeventig procent van het verharde oppervlak in dat gebied in handen is van particulieren investeert de gemeente ook in campagnes om bewoners en organisaties te activeren en te stimuleren tot het nemen van klimaatadaptieve maatregelen op particulier terrein.