Campagne voor verminderen energieverbruik

SUBSIDIE VOOR ENSCHEDE. De gemeente Enschede ontvangt € 2,68 miljoen uit de regeling reductie energiegebruik van het Ministerie van BZK. De subsidie is bedoeld om het energiegebruik van de inwoners te verminderen.

Het ingediende plan omvat een campagne ‘De Eerste Stap’ waarbij bewoners tips en  informatie en waarbij particuliere eigenaren een (gratis) energiebox kunnen krijgen. Hierdoor kunnen bewoners op een eenvoudige manier en zonder grote investeringen energie en geld besparen. In de campagne, die in 2020 start, werkt de gemeente samen met Pioneering, Alifa, Duurzaam Thuis Twente, Geas en Jan Duurzaam.

Jeroen Diepemaat, wethouder energie bebouwde omgeving, is zeer tevreden met het toegekende bedrag.  “Energiebesparing is de eerste stap in het terugdringen van het energieverbruik. Een kleine besparing van vijf procent door iedereen is gezamenlijk een enorme stap vooruit.”

Een belangrijke doelgroep in de campagne zijn bewoners die nog geen actie hebben ondernomen om hun energieverbruik te verminderen. Deze groep is nog onbekend met wat ze het beste kunnen doen of denkt dat het veel geld kost. De campagne wil laten zien dat met kleine, gratis of goedkope aanpassingen er al flink geld en energie bespaard kan worden. Voorbeelden zijn een douche-zandloper of radiatorfolie. Dit kunnen items zijn in de EersteStapBox. Dit is een cadeaubox die iedereen tot een bepaald bedrag kan vullen met enkele energiebesparende artikelen. Niels van den Berg, wethouder duurzame energie, onderstreept het belang van het nemen van kleine concrete maatregelen die al snel direct effect hebben.

Betrekken van (lokale) bedrijven
Het waterzijdig inregelen van de CV-installatie is aan ander onderdeel uit de campagne. Een maatregel die echt leidt tot een daling van het gasverbruik. Het is een maatregel die door installatiebedrijven moet worden uitgevoerd. Pioneering, met als doel innovatie in de bouw en installatiesector te versterken, wil installateurs hierin gaan bijscholen, zodat het waterzijdig inregelen ook na afloop van deze campagne op grote schaal kan worden toegepast.

Welzijnsorganisatie Alifa zal in de campagne haar netwerk in de Enschedese samenleving benutten om zo veel mogelijk mensen te bereiken en zich vooral inzetten om mensen met een kleinere portemonnee te bereiken. Want juist voor deze groep is verlagen van de energierekening zeer welkom.

Noordoost Twente wil van gas af
Om de CO2-uitstoot te verminderen moeten in 2050 alle Nederlandse woningen van het aardgas afgesloten zijn, zo heeft het kabinet besloten. Gemeenten in Nederland zijn vrij om te bepalen hoe ze dat het beste kunnen gaan doen. Om die operatie te laten slagen, hebben de gemeenten in Noordoost Twente (NOT) een gezamenlijke warmtevisie opgesteld. Nu de colleges uit Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen de warmtevisie in concept hebben vastgesteld, ligt de visie vanaf 10 januari ter inzage online op de site van de gemeente.

In deze visie wordt weergegeven welke dorpen en wijken met de huidige inzichten en huidige stand van de techniek het beste van het aardgas af kunnen in de toekomst. Voor het opstellen van de warmtevisie is in samenwerking met diverse partners de afgelopen maanden per wijk geïnventariseerd wat op dit moment de beste, meest praktische en meest betaalbare oplossing zou kunnen zijn. Deze informatie is de basis voor de NOT-warmtevisie. De warmtevisie dient minimaal elke vijf jaar herzien te worden en waar nodig bijgesteld.

Als de warmtevisie door de verschillende colleges en vervolgens door de gemeenteraden is vastgesteld, volgen er in 2020 gesprekken met dorpsraden, inwoners, plaatselijke werkgroepen duurzaamheid en andere belanghebbenden in de verschillende wijken en dorpen. Per wijk of dorp worden zogenaamde ‘wijkuitvoeringsplannen’ samen met de bewoners opgesteld waarin voor die wijk wordt uitgewerkt hoe de woningen van het aardgas afgaan en welke eerste stappen hierin genomen kunnen worden. De NOT-gemeenten hebben een globale planning gemaakt met daarin welk dorp wanneer klaar moet zijn met het wijkuitvoeringsplan.

Samen doen
Het is nieuw, het is anders en daarom spannend”, vinden de wethouders. “De warmtetransitie is een enorme uitdaging, die we alleen kunnen volbrengen als we hierin nauw samenwerken met inwoners, ondernemers, waterschappen, netwerkbeheerders, woningbouwcorporaties en gemeenten. Met elkaar gaan we voor een aardgasvrij Noordoost Twente op een manier die haalbaar en betaalbaar is.”