Broedplaats voor slimme ouderenzorg in Noord Oost Twente gaat volgende fase in

In mei werd een intentieverklaring ondertekend waarin verschillende partijen uit de zorg- en welzijnsketen de handen ineensloegen om goede zorg dichtbij voor de oudere inwoners in Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen te realiseren. In de afgelopen maanden werden drie concepten uitgewerkt.

De zorg in Nederland verandert, mensen worden ouder terwijl zij steeds vaker verschillende aandoeningen tegelijkertijd hebben, ze blijven langer thuis wonen en moeten vaker en langer een beroep doen op naasten. Deze ontwikkelingen zien we ook terug in de regio Noord Oost Twente. Om de zorg goed en dichtbij de oudere inwoners in Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen te realiseren en op één locatie te organiseren, willen betrokken partijen een broedplaats creëren voor slimme ouderenzorg in Noord Oost Twente. Hierdoor wordt er gezondheidswinst en een hogere levenskwaliteit gerealiseerd en blijft de zorg en welzijn dichtbij beschikbaar en bereikbaar. Hiermee wordt invulling gegeven aan de juiste zorg op de juiste plek binnen de transmurale keten voor ouderenzorg.

(Extra) tijdelijk verblijf, een geriatrisch expertisecentrum en een innovatiegarage
Binnen tijdelijk verblijf kunnen (kwetsbare) ouderen tijdelijk verblijven bijvoorbeeld in het kader van hun herstel, revalidatie na een operatie of tijdelijke observatie. Na een periode van maximaal 6 tot 8 weken keren zij dan terug naar huis, al dan niet met aanvullende, ondersteunende voorzieningen. Met oog op de toenemende vergrijzing is het belangrijk dat er slimmer samengewerkt wordt in de regio. Naast extra tijdelijk verblijf is het idee om een Geriatrisch Expertisecentrum op te richten. Daarin werken professionals uit de zorg- en welzijnsketen multidisciplinair samen. Op verzoek van de huisarts proberen zij doelgericht oplossingen te vinden voor complexe problematiek bij ouderen die niet in de eerste zorglijn kan worden opgelost. Tot slot is de wens een Innovatiegarage op te richten. Vanuit deze zogenaamde garage wordt de samenwerking tussen partijen in de zorg en het sociale domein bevorderd, worden de samenwerkingsprocessen slimmer ingericht en verbeterd en wordt het aanbod aan oudere inwoners regionaal beter op elkaar afgestemd/toegankelijker gemaakt. Met als voorkeurslocatie voor deze drie concepten ‘Heil der Kranken’ in Oldenzaal.

Haalbaarheid verder toetsen
In de komende periode wordt de haalbaarheid van drie concepten verder getoetst en vindt besluitvorming plaats binnen alle betrokken partijen. Na instemming van alle partijen kan een projectfase starten waarin de concepten klaargemaakt worden voor gebruik in de praktijk. In deze periode is de input van inwoners zeer gewenst.

Betrokken partijen
Bij de ontwikkeling van de plannen zijn de volgende partijen betrokken: Wim Gaalman als betrokken burger, Carintreggeland, Zorgfederatie Oldenzaal, Zorggroep Sint Maarten, Medisch Spectrum Twente, Praktijk voor gespecialiseerde fysiotherapie Jeroen van der Weide, Gemeente Dinkelland, Gemeente Losser, Gemeente Oldenzaal, Gemeente Tubbergen, Menzis zorgverzekeraar en Apotheek Oldenzaal. De betrokken partijen zijn trots op de samenwerking tot dusver en hebben vertrouwen in de volgende fase.